top of page

Pacientove dolžnosti

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene obravnave je pacient dolžan:  

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja, 

 •  v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil, 

 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno obravnavo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa, 

 • obvestiti zdravstvene delavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem, 

 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev, 

 • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvene dejavnosti, 

 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvene dejavnosti o morebitnem zostanku na pregled ali zdravljenje.

 


Zdravnik v skladu z Zakonom o zdravniški službi ni odgovoren za potek
zdravljenja pacienta, kadar slednji:

 • zdravniku navaja neresnične podatke o svojem zdravstvenem počutju,

 • ne ravna po navodilih zdravnika,

 • ne sodeluje pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja.

Zastopnik pacientovih pravic


OBVESTILO – Zakon o pacientovih pravicah V skladu z 58. členom
Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas
obveščamo, da so za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo
obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva)
imenovana pristojna oseba:
Karmen Salamun Čok, dr. dent. med. spec. parodontolog, tel: 05 677 1700

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne
kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev
oziroma zdravstvenih sodelavcev, oziroma v 30. dneh po končani
zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje.
Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz
prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma, če so se
posledice kršitve pokazale kasneje.


Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca (60. člen Zakona o
pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na
zapisnik, vsebuje zlasti:
- osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
- opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
- podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
- podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
- čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
- morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
- morebitni predlog za rešitev spora.


Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne
zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali
prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek,
ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh
sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da
zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne
dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za
dopolnitev zahteve pacienta opozori.


Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah
možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje
osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne
usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva,
Zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.
Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:
Jožica Trošt Krušec, mag. prava.
Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Koper
Vojkovo nabrežje 4a
6000 Koper
Telefon: 041 667 501
Email: zastopnica.pacienta@guest.zzv-kp.si


Uradne ure: sreda 15.00 do 21.30 in petek 14.30 do 21.30

Uradne ure po telefonu: ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do
20.00. Telefonska številka in naročanje 05/66 30 809 od ponedeljka do
petka od 8.00 do 14.00.

OBVESTILO O MOŽNOSTIH ZASTOPANJA IN MOŽNOSTI DRUGE
POMOČI S STRANI ZASTOPNIKA PACIENTOVIH PRAVIC


Pacient (uporabnik zdravstvenih storitev) ima po Zakonu o pacientovih
pravicah - ZpacP - pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju
pacientovih pravic po ZPacP. Delo zastopnika je zaupno.
Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic:

 • svetuje in pomaga pacientu ali ga zastopa pri uveljavljanju pravic po ZPacP,

 • pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene,

 • daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,

 • pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po ZPacP,

 • za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,

 • pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev,

 • kadar ne gre za kršitev pravic po ZPacP zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ,

 • v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora,

 • daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti,

 • izvajalec zdravstvenih storitev mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, ki jo obravnava,

 • zastopnik se lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi njegove pisne privolitve (pooblastila).

Zastopanje pacienta pri izvajalcih zdravstvenih storitev zastopnik opravlja na podlagi pisnega pooblastila pacienta.

PODATKI O NAJBLIŽJEM ZASTOPNIKU PACIENTOVIH PRAVIC


Na našem območju deluje kot zastopnica pacientovih pravic ga. Jožica
TROŠT KRUŠEČ, mag. prava.
Sedež in pisarno za delovanje ima v Kopru, Vojkovo nabrežje 4 A, v

prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote
Koper. Prostori Inštituta so v centru mesta, v neposredni bližini
stadiona Bonifika in krožišča v stiku Ljubljanske ceste in Ferrarske ulice,
ob večjem parkirišču.


Podatki o delovanju zastopnice:
Naslov:
Zastopnica pacientovih pravic Jožica Trošt Krušeč
Vojkovo nabrežje 4 A 6000 Koper.
Elektronski naslov: jozica.trost-krusec@nijz.si
Telefonska številka zastopnice: 041 667 501

 


Uradne ure v pisarni v Kopru:

 • sreda od 15.30 ure do 21.30 ure

 • petek od 14.30 ure do 21.30 ure

 • Uradne ure po telefonu na tel. št. 041 667 501: ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do 20.00 ure

Za obisk v pisarni se je potrebno predhodno naročiti na tel. št. za
naročanje: 05 66 30 841. Naročanje je možno vsak delovni dan od
8.00 do 14.00 ure.

bottom of page